Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Samospráva   /   Základné dokumenty   /   Rozpočet   /   Rozpočty predchádzajúcich rokov   /   Rozpočet mesta Liptovský Mikuláš na roky 2009 -2011

Rozpočet mesta Liptovský Mikuláš na roky 2009 -2011

O B S A H

1. Úvod
2. Východiskové rámce
2.1. Východiskové rámce makroekonomiky
2.2. Východiskové rámce mesta Liptovský Mikuláš
3. Programový rozpočet mesta a jeho organizácií  
3.1. Terminológia
3.2. Vízia mesta Liptovský Mikuláš podľa strategického plánu
3.3. Návrh programov a súhrnného finančného plánu na roky 2009-11
3.4. Návrh trojročného rozpočtu programov na roky 2009-11
3.5. Návrh ročného programového rozpočtu na rok 2009 (rekapitulácia programov)
4. Rozpočtovanie príjmov - komentár
4.1. Rozpočtovanie bežných príjmov - daňových príjmov
4.2. Rozpočtovanie bežných príjmov - iných ako daňových príjmov
4.3. Rozpočtovanie kapitálových príjmov
4.4. Rozpočtovanie príjmov z finančných operácií
5. Rozpočtovanie výdavkov - komentár
5.1. Rozpočtovanie bežných výdavkov
5.2. Rozpočtovanie kapitálových výdavkov
5.3. Rozpočtovanie výdavkov z finančných operácií
6. Programové rozpočty rozpočtových organizácií  
6.1. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých
6.2. Dom kultúry
6.3. Múzeum Janka Kráľa
7. PRÍLOHY  
7.1. Ukazovatele rozpočtu
7.2. Prehľadná rekapitulácia návrhu rozpočtov
 
7.2.1. Bežný rozpočet - príjmy (daňové, nedaňové, granty)
7.2.2. Rekapitulácia - bežný rozpočet - výdavky (mesto bez RO)
Rekapitulácia - kapitálový rozpočet - výdavky (mesto bez RO)
7.2.3. Príspevky riadeným RO a školským zariadeniam
7.2.4. Rozpočtový vzťah voči PO, mandátny vzťah
7.2.5. Kapitálový rozpočet - príjmy (daňové, nedaňové)
7.2.6. Finančný rozpočet - príjmy, výdavky (položkovite
7.3. Rozpočet spoločného obecného úradu na rok 2009
7.4. Prehľad o úveroch
7.5. PROGRAMOVÝ ROZPOČET – programy 1 až 18
7.6. Podrobný rozpis bežných výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie
7.7. Podrobný rozpis kapitálových výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie
7.8. Podrobný rozpis projektov k programu č. 17
7.9. Podrobný rozpis kapitálových výdavkov k programu č. 8
7.10. Prehľad vedúcich programov č. 1 - 18