Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Samospráva   /   Tlačové správy
Viacerí mestskí poslanci mohli vo veci skládky spáchať trestný čin, rieši to Generálna prokuratúra SR

Viacerí mestskí poslanci mohli vo veci skládky spáchať trestný čin, rieši to Generálna prokuratúra SR

  08.04.2021   |   Tlačové správy

Niektorí poslanci mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši mohli spáchať trestný čin marenia úlohy verejným činiteľom vo veci opätovného uzatvorenia skládky vo Veternej Porube. Vyplýva to z oznámenia mikulášskych právnikov Generálnej prokuratúre.
👉S problémom zle uzatvorenej a pretekajúcej skládky vedenie mesta aj odbor životného prostredia na mestskom úrade bojujú už niekoľko rokov. Podľa Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP) bolo uzatvorenie a rekultivácia skládky tuhého komunálneho odpadu v roku 2014 (za predošlého primátora Alexandra Slafkovského) vykonané v rozpore s projektom stavby aj v rozpore s požiadavkami právnych predpisov. Skládka navyše v období zrážok pravidelne presakuje a ohrozuje životné prostredie. Inšpekcia preto ešte v roku 2019 nariadila jej opätovné uzatvorenie. 
👉Podľa rozhodnutia inšpekcie musí mesto uzatvoriť pretekajúcu skládku do konca roka 2021. „Ak prevádzkovateľ neuzavrie skládku odpadov alebo nevykoná jej rekultiváciu v stanovenej lehote, Inšpekcia životného prostredia je oprávnená uložiť mu pokutu vo výške do 1 000 000 eur,“ uviedla vedúca oddelenia kontroly SIŽP Brigita Pokorná. Náklady na opätovné prekrytie skládky sú približne vo výške 1 650 000 eur, preto si mesto musí na tento účel vziať úver. Možná pokuta pritom dosahuje takmer dve tretiny z nákladov na opätovné zakrytie skládky. 
👉Poslanci z klubu Nový Mikuláš, ktorí spolu s poslancami z klubu Skutočne nezávislí majú v zastupiteľstve väčšinu, blokujú prijatie úveru na rekultiváciu skládky. Päťkrát odmietli o jeho prijatí rokovať. Nakoniec o úvere rokovali, no k jeho schváleniu nepristúpili. Keďže skupina poslancov dlhodobo odmietala rokovať o úvere na rekultiváciu a napokon ho dodnes neschválili, mesto stratilo veľa času a dnes je zrejmé, že termín realizácie uzatvorenia skládky sa nestihne. 
👉„Žiadny iný orgán mesta nemôže rozhodovať o prijatí úveru, preto návrh na vyradenie bodu týkajúceho sa úpravy rozpočtu a prijatia úveru z programu rokovania, rovnako aj schválenia vyradenia z programu, malo zásadný právny význam a vážne dôsledky. Nečinnosť poslancov je marením riadneho výkonu primárnych úloh mesta na úseku ochrany životného prostredia a zákonných povinností rešpektovať právoplatné rozhodnutie iného orgánu verejnej moci, v tomto prípade Slovenskej inšpekcie životného prostredia. Ako verejní činitelia z nedbanlivosti podstatným spôsobom sťažili splnenie dôležitých úloh – povinnosť rešpektovať právoplatné rozhodnutie inšpekcie, vykonať ňou nariadené opatrenia v oblasti životného prostredia a predchádzať vzniku škody na majetku mesta spočívajúcej v udelení pokuty,“ skonštatovali mestskí právnici v trestnom oznámení.
👉Neuzatvorenie skládky v tomto roku podľa nariadení Slovenskej inšpekcie životného prostredia znamená pre mesto len prenášanie povinnosti do budúcnosti, keďže skládku je nutné uzatvoriť. Ak sa totiž neuzatvorí v stanovenom termíne, SIŽP skonštatuje delikt, vydá rozhodnutie o pokute a opätovne určí novú lehotu na uzavretie skládky.