Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Samospráva   /   Tlačové správy
Zápisy detí do škôl začínajú už 12. apríla. Ako postupovať?

Zápisy detí do škôl začínajú už 12. apríla. Ako postupovať?

  07.04.2021   |   Tlačové správy

Zápis detí do materských a základných škôl v Liptovskom Mikuláši sa v tomto roku vzhľadom na pandemickú situáciu uskutoční trochu inak. Termíny a postup pri zápisoch do škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta priblížila vedúca odboru školstva mestského úradu Marta Gerbocová. 

Keďže bol znovu predĺžený núdzový stav, zápis detí do 1. ročníka ZŠ sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí. Zápis urobia zákonní zástupcovia prostredníctvom elektronického formulára (prihlášky), ktorý  bude zverejnený na  webovom sídle jednotlivých základných škôl v období od 12. apríla do 20. apríla. „Ak to technické podmienky umožňujú, odporúčame komunikáciu zákonných zástupcov dieťaťa so školou elektronickou formou. Ak zákonný zástupca nemá možnosť vyplniť a odoslať formulár prihlášky elektronicky, môže ho doručiť do základnej školy 16. a 19. apríla v čase od 14:00 do 18:00 hodiny osobne podľa pokynu riaditeľa školy,“ vysvetlila možnosti Marta Gerbocová. Riaditelia základných škôl zverejnenia podrobnosti zápisu na verejne prístupnom mieste v priestoroch základnej školy a na webovom sídle školy. O prijatí do základnej školy rozhodne riaditeľ školy do 15. júna. 
Zápisy sa uskutočnia v máji aj v materských školách. Žiadosti zákonného zástupcu o prijatie dieťaťa do materskej školy na školský rok 2021/2022 sa budú podávať od 3. mája do 7. mája v čase približne od 8:00 do 16:00 hod. Riaditelia materských škôl zverejnenia miesto, presný čas a podrobnosti podávania žiadostí o prijatie na verejne prístupnom mieste v priestoroch materskej školy a na webovom sídle školy. Aj v tomto prípade vedúca odboru školstva odporúča komunikáciu elektronickou formou. Ak zákonný zástupca nemá možnosť podať žiadosť o prijatie elektronicky, môže tak urobiť osobne v dňoch 3. až 7. mája podľa pokynu riaditeľa školy. 
Formulár žiadosti o prijatie dieťaťa zverejnia školy na svojich internetových stránkach. Zákonný zástupca k žiadosti priloží potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast. Pre ratolesť, ktorá dosiahne päť rokov veku do 31. augusta 2021 je predprimárne vzdelávanie povinné. „Deťom, pre ktoré je takéto vzdelávanie povinné, budú určené spádové materské školy. Riaditeľ materskej školy vydá rozhodnutie o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do 15. júna,“ zhrnula Marta Gerbocová.