Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Samospráva   /   Organizácie a inštitúcie mesta   /   Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš

Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš

Rozpočtová organizácia mesta.

Činnosť Zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb mesta L. Mikuláš: 
 poskytujeme sociálne služby obyvateľom mesta L. Mikuláš a jeho spádovej oblasti nasledovne: 
1. v zariadení pre seniorov 
 a) fyzickým osobám, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázané na pomoc iných fyzických osôb podľa prílohy č. 3 zákona NR SR č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách...
 b) fyzickým osobám, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a poskytovanie služby v tomto zariadení potrebujú z iných vážnych dôvodov ( zdravotný stav, rodinné a majetkové pomery, celková
 sociálna situácia a pod.). 
 
2. v domove sociálnych služieb sa poskytuje sociálna služba fyzickým osobám, ktoré sú odkázané na pomoc iných fyzických osôb a stupeň ich odkázanosti je najmenej V. podľa prílohy č. 3, alebo fyzickým osobám, ktoré sú nevidiace, alebo prakticky nevidiace a ich stupeň odkázanosti je najmenej III. podľa prílohy č. 3 vyššie uvedeného zákona.

Zdravotný úsek
Hlavná sestra: Mgr. Margita Valková
Tel.: 044/562 45 09
Mobil: 0910/995 510
E-mail: margita.valkova@mikulas.sk

Sociálny úsek
Sociálny pracovník: 
Mgr. Erika Rúčková
Tel.: 0940 621 469
E-mail: erika.ruckova@mikulas.sk

Mgr. Zuzana Tomčíková
Tel.: 0940 621 469
E-mail: zuzana.tomcikova@mikulas.sk

Ekonomicko-technický úsek
Referent technicko-ekonomických činností: 
Mgr. Ivana Škultéty
Tel.: 044/562 45 10

 

ZARIADENIE PRE SENIOROV A DOMOV 
SOCIÁLNYCH SLUŽIEB MESTA L.MIKULÁŠ

Palúčanská 219, 031 01  Liptovský Mikuláš
Tel.: +421/44/562 45 09, 562 45 11
Fax: +421/44/562 45 10
Web: www.ddmlm.sk
Riaditeľka:
Mgr. Zuzana Šlauková
Tel: +421/44/562 45 11
E-mail: zuzana.slaukova@mikulas.sk
Nepretržitý kontakt na sestry:
+421/910 939 509