• New Zealand vs Fiji
 • New Zealand v Fiji
 • New Zealand Fiji
 • New Zealand vs Fiji
 • New Zealand v Fiji
 • New Zealand Fiji
 • New Zealand vs Fiji
 • New Zealand v Fiji
 • New Zealand Fiji
 • Mestský úrad | Liptovský Mikuláš | Mesto pre všetkých
  Liptovský Mikuáš
    Úvod   /   Samospráva   /   Mestský úrad

  Mestský úrad

  Spôsob zriadenia mesta Liptovský Mikuláš

  Mesto Liptovský Mikuláš bolo zriadené zákonom č.369/1990 o obecnom zriadení

  Právomoci a kompetencie mesta

  Kompetencie a právomoci mesta sú dané :
  • Ústavou Slovenskej republiky
  • zákonom Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
  • platnou právnou úpravou Slovenskej republiky
  • všeobecne záväznými naradeniami mesta Liptovský Mikuláš
  Organizačná štruktúra Mesta Liptovský Mikuláš

  Orgánmi Mesta Liptovský Mikuláš sú mestské zastupiteľstvo a primátor mesta. Mestské zastupiteľstvo má 25 poslancov.
  Osobitné postavenie má hlavný kontrolór mesta Liptovský Mikuláš, ktorého volí mestské zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom mesta a vykonáva kontrolu plnenia úloh mesta.

  Podanie opravného prostriedku proti rozhodnutiu mesta Liptovský Mikuláš

  Riadny opravný prostriedok proti rozhodnutiu Mesta Liptovský Mikuláš možno podať na adrese:
  Mesto Liptovský Mikuláš
  Štúrova 1989/41
  031 42 Liptovský Mikuláš

  alebo v podateľni Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši.
  Podanie mimoriadneho opravného prostriedku sa riadi osobitnými predpismi.
   

  Prehľad právnych predpisov ktorými sa riadi Mesto Liptovský Mikuláš

  Mesto Liptovský Mikuláš koná podľa nasledovných predpisov:
  • zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
  • zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
  • zákona Slovenskej národnej rady 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov
  • zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
  • zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov
  • zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
  • ostatných právnych predpisov upravujúcich kompetencie obce

  Zbierka zákonov

  do Zbierky zákonov možno nahliadať na Mestskom úrade v úradných hodinách na č. d. 106

  Všeobecne záväzné nariadenia mesta Liptovský Mikuláš

  do všeobecne záväzných nariadení mesta Liptovský Mikuláš možno nahliadať:
  • na Mestskom úrade č. d. 108
  • v študovni Okresnej knižnice, ulica 1. mája
  • v čitárni Okresnej knižnice, ulica Štúrova
  • v Informačnom centre mesta Liptovský Mikuláš, Námestie mieru 1

  Uznesenia mestského zastupiteľstva

  do uznesení mestského zastupiteľstva mesta Liptovský Mikuláš možno nahliadať:
  • na Mestskom úrade č. d. 108

  Sťažnosti

  možno podávať v úradných hodinách na č. d. 701

  Úhrada nákladov

  1. Informácie sa poskytujú bezplatne s výnimkou úhrady vo výške, ktorá nesmie prekročiť výšku materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie žiadateľovi.
  2. Ak sa informácia vyhotoví na technickom nosiči, poplatok sa určí podľa druhu technického nosiča.
  3. Poplatok za sprístupnenie informácie môže odpustiť prednosta. 

  Úradné hodiny
  Mestský úrad Liptovský Mikuláš

  Pondelok, Utorok, Štvrtok, Piatok               08.00 -15.00
  Streda                                                                       08.00 - 16.30

  Úradné hodiny
  Spoločný obecný úrad územného rozhodovania a stavebného poriadku 

  Pondelok, Utorok, Piatok                           08.00 -15.00
  Streda                                                                  08.00 - 16.30
  Štvrtok                                                                Nestránkový deň