• New Zealand vs Fiji
 • New Zealand v Fiji
 • New Zealand Fiji
 • New Zealand vs Fiji
 • New Zealand v Fiji
 • New Zealand Fiji
 • New Zealand vs Fiji
 • New Zealand v Fiji
 • New Zealand Fiji
 • Hlavný kontrolór | Liptovský Mikuláš | Mesto pre všetkých
  Liptovský Mikuáš
    Úvod   /   Samospráva   /   Hlavný kontrolór

  Hlavný kontrolór

   

   


   

  Hlavný kontrolór je zamestnancom mesta, ktorého volí a odvoláva mestské zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach mestského zastupiteľstva a mestskej rady s hlasom poradným; môže sa zúčastniť aj na zasadnutiach komisií zriadených mestským zastupiteľstvom, je zodpovednou osobou prijímania oznámení protispoločenskej činnosti. Pod kontrolnou činnosťou sa rozumie najmä:

   

  • kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami mesta
  • kontrola príjmov a výdavkov mesta
  • kontrola finančných operácii mesta
  • kontrola vybavovania sťažností a petícii občanov
  • kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov
  • kontrola plnenia všeobecných záväzných nariadení mesta
  • kontrola plnenia interných predpisov mesta
   

  Kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra podliehajú:

   

  • mestský úrad
  • rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené mestom
  • právnické osoby v ktorých má mesto majetkovú účasť
  • iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom mesta
  • osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu mesta účelové dotácie, návratné resp. nenávratné finančné výpomoci v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami