Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Samospráva   /   Hlavný kontrolór

Hlavný kontrolór

Mgr. Martin Alušic

Prízemie č. dverí 701 

telefón: 044/5565210
email: 
        kontrolor@mikulas.sk
 

Hlavný kontrolór je zamestnancom mesta, ktorého volí a odvoláva mestské zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach mestského zastupiteľstva a mestskej rady s hlasom poradným; môže sa zúčastniť aj na zasadnutiach komisií zriadených mestským zastupiteľstvom, je zodpovednou osobou prijímania oznámení protispoločenskej činnosti. Pod kontrolnou činnosťou sa rozumie najmä:

 

 • kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami mesta
 • kontrola príjmov a výdavkov mesta
 • kontrola finančných operácii mesta
 • kontrola vybavovania sťažností a petícii občanov
 • kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov
 • kontrola plnenia všeobecných záväzných nariadení mesta
 • kontrola plnenia interných predpisov mesta
 

Kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra podliehajú:

 

 • mestský úrad
 • rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené mestom
 • právnické osoby v ktorých má mesto majetkovú účasť
 • iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom mesta
 • osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu mesta účelové dotácie, návratné resp. nenávratné finančné výpomoci v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami