• New Zealand vs Fiji
 • New Zealand v Fiji
 • New Zealand Fiji
 • New Zealand vs Fiji
 • New Zealand v Fiji
 • New Zealand Fiji
 • New Zealand vs Fiji
 • New Zealand v Fiji
 • New Zealand Fiji
 • Základné informácie | Liptovský Mikuláš | Mesto pre všetkých
  Liptovský Mikuáš
    Úvod   /   Občan   /   Školstvo a mládež   /   Školský úrad   /   Základné informácie

  Základné informácie

  Školský úrad v Liptovskom Mikuláši
   
   
  1.     Zabezpečuje komplexnú agendu vo veciach:
   
  1. zriaďovania a zrušenia škôl a školských zariadení podľa siete škôla školských zariadení,
  2. výkonu štátnej správy v prvom stupni vo veciach neplnenia povinnej školskej dochádzky,
  3. výkonu štátnej správy v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol  riaditeľ základnej školy, ktorej je mesto zriaďovateľom (zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 5 ods. 3),
  4. určenia školských obvodov  pre jednotlivé školy a ďalších zmien a doplnkov o školských obvodoch formou VZN,
  5. oznámenia obci, v ktorej má žiak trvalé bydlisko, jeho prijatie do základnej školy v príslušnom školskom obvode podľa § 8 ods. 4 zákona 596/2003 Z. z.,
  6.  určenia školského obvodu základnej školy, v ktorom budú žiaci zrušenej základnej školy plniť povinnú školskú dochádzku podľa § 8 ods.5 zákona 596/2003 Z. z., formou VZN,
  7. určenia miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole podľa § 20 ods. 3 a) zákona 245/2008 Z. z. formou VZN,
  8. určenia výšky príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, výšku príspevku v základnej umeleckej škole, výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, centra voľného času formou VZN,     
  9. plánu a rozpočtu pre školy a školské zariadenia v oblasti investícií, v ktorých je zriaďovateľom,
  10. spracovania a poskytovania informácií v oblasti výchovy a vzdelávania vo svojej pôsobnosti orgánom štátnej správy a verejnosti,
  11. zabezpečovania agendy súvisiacej s vymenovaním riaditeľov škôl a školských zariadení, ktorých je zriaďovateľom,
  12. zabezpečenia komplexnej agendy súvisiacej s úlohou zriaďovateľa pri konštituovaní a činnosti obecnej školskej rady, rád škôl a rád školských zariadení,
  13. činnosti materských škôl, základnej umeleckej školy a školských zariadení (školských jedální, centra voľného času, školských klubov detí),
  14. riešenia alebo spolupráce riešenia sťažností, podnetov a petícií občanov a zákonných zástupcov žiakov škôl a školských zariadení, resp. riešenia žiadostí občanov podaných v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám za oblasť školstva,
  15. komplexných štatistických prehľadov, výkazov, resp. iných podkladov požadovaných MŠ VVaŠ SR, OÚ Žilina a inými inštitúciami,
  16.  schvaľovania správ o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoc  a podmienkach škôl a školských zariadení,
  17. poskytovania dotácií na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením a dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením včítane prípravy podkladov pre zúčtovanie so štátnym rozpočtom v spolupráce s ÚPSVaR L. Mikuláš,
  18. evidencie detí a žiakov vo veku plnenia povinnej školskej dochádzky, ktorí majú na území mesta Liptovský Mikuláš  trvalé bydlisko a vedie evidenciu, v ktorých školách ju plnia.
  2. Zabezpečuje metodickú  a poradenskú činnosť školám a školským zariadeniam.
   
  3. Zabezpečuje vytváranie podmienok:
   
  1. na plnenie povinnej školskej dochádzky na základných školách, ktorých je zriaďovateľom,  
  2. na zabezpečenie výchovy a vzdelávania pre detí a žiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami v školách a školských zariadeniach, ktorých  je zriaďovateľom, 
  3. na zabezpečenie výchovy a vzdelávania detí a žiakov s mimoriadnym nadaním a talentom v školách a materských školách, ktorých je zriaďovateľom,
  4. na stravovanie detí a žiakov v školách a školských zariadeniach, ktorých je zriaďovateľom.
  4.  Kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania a školského stravovania s výnimkou kontroly úloh prislúchajúcich štátnej školskej inšpekcii.
   
  5.  Vydáva organizačné pokyny pre riaditeľov škôl a školských zariadení na príslušný školský rok.
   
  6.  Vyjadruje sa k ročnému plánu kontinuálneho vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení.
   
  7.  Prerokúva koncepcie rozvoja škôl a školských zariadení s ich riaditeľmi.

  8. Prerokúva školský vzdelávací program a výchovný program.
   
  9. Prerokúva karierové pozície v škole a v školskom zariadení.
   
  10. Vykonáva hodnotenie riaditeľov škôl a riaditeľov školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš.
   
  11. Predkladá obecnej školskej rade na vyjadrenie informácie o pedagogicko-organizačnom a materiálnom zabezpečení výchovno–vzdelávacieho procesu škôl a školských zariadení, správu o výchono-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení, ktorých je zriaďovateľom, návrhy na zriaďovanie a rušenie škôl a školských zariadení, návrhy na zriadenie  tried pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno–vzdelávacími potrebami a deti a pre žiakov s mimoriadnym nadaním a talentom.
   
  12. Participuje s inými organizáciami pri práci s talentovanými a nadanými žiakmi v oblasti vedomostných a predmetových súťaží a olympiád.
   
  13. Pripravuje rozpočet pre neštátne školské zariadenia, ktoré pôsobia na území mesta Liptovský Mikuláš v zmysle § 6 zákona 596/2003 Z. z.
   
  14. Pripravuje podklady na rozpis nenormatívnych finančných prostriedkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.
   
  15. Spolupracuje s inými obcami, orgánmi štátnej správy, školskej samosprávy, strednými a vysokými školami a občianskymi združeniami.