• New Zealand vs Fiji
 • New Zealand v Fiji
 • New Zealand Fiji
 • New Zealand vs Fiji
 • New Zealand v Fiji
 • New Zealand Fiji
 • New Zealand vs Fiji
 • New Zealand v Fiji
 • New Zealand Fiji
 • Mestská polícia | Liptovský Mikuláš | Mesto pre všetkých
  Liptovský Mikuáš
    Úvod   /   Občan   /   Mestská polícia

  Mestská polícia

  V zmysle § 2   Zákona SNR č. 564/1991 o obecnej polícii je :

  (1) Obecná polícia je poriadkový útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní obecných vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia v obci a plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení obce, z uznesení obecného zastupiteľstva a z rozhodnutí starostu obce.
  (2) Obecnú políciu zriaďuje a zrušuje obec všeobecne záväzným nariadením.
  (3) Náčelníka obecnej polície na návrh starostu vymenúva a odvoláva obecné zastupiteľstvo.
  (4) Úlohy obecnej polície podľa tohto zákona plní v obciach, ktoré sú mestami, mestská polícia.
  Čo robí Mestská polícia
  Obecná polícia je v zmysle Zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii poriadkový útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní obecných vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia v obci a plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení obce, z uznesení obecného zastupiteľstva a z rozhodnutí starostu obce.
   
  Základné úlohy:

  - zabezpečuje verejný poriadok v obci, spolupôsobí pri ochrane jej obyvateľov a iných osôb v obci pred ohrozením ich života a zdravia,
  - spolupôsobí s príslušnými útvarmi Policajného zboru pri ochrane majetku obce, majetku občanov, ako aj iného majetku v obci pred poškodením, zničením, stratou alebo pred  
    zneužitím i s využitím iných zabezpečovacích ústrední zabezpečujúcich signalizáciu a iných zabezpečovacích systémov (pulty centrálnej ochrany),
  -  dbá o ochranu životného prostredia v obci,
  - dbá o dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, iných verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach,
  - vykonáva všeobecne záväzné nariadenia obce, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu,
  - objasňuje priestupky, ak tak ustanovuje osobitný predpis, prejednáva v blokovom konaní priestupky ustanovené osobitným predpisom 4) priestupky proti bezpečnosti a plynulosti   
    cestnej premávky spáchané neuposlúchnutím pokynu vyplývajúceho:  
  1. z dopravnej značky zákaz zastavenia, zákaz státia, zákaz vjazdu, zákaz odbočovania, zákaz otáčania, prikázaný smer jazdy, prikázaný smer obchádzania, vyhradené parkovisko, obytná zóna, pešia zóna, školská zóna, zóna s dopravným obmedzením a parkovisko. 
  2. zo všeobecnej úpravy cestnej premávky,6) ktorou sa zakazuje zastavenie, státie a vjazd vozidiel.
  -  oznamuje príslušným orgánom porušenie právnych predpisov, ktoré zistí pri plnení svojich úloh a ktorých riešenie nepatrí do pôsobnosti obce,
  -  plní úlohy na úseku prevencie v rozsahu pôsobnosti ustanovenej týmto zákonom.
  Obec môže vymedziť obecnej polícii aj ďalšie úlohy, ak to ustanovujú osobitné zákony.
   
  MESTSKÁ POLÍCIA 
  Štúrova 1989,
  031 01 Liptovský Mikuláš
  159 – núdzové volanie
  Tel. centrála: +421/ 44 552 53 60, 556 55 05
  Fax: +421/44 56 213 96
  E-mail:  msplm@mikulas.sk  centrala@mikulas.sk
  Web: www.msplm.sk
  Stála služba: NON STOP
  Administratívne úkony:
  pracovné dni 8:00 - 15:00
  Náčelník Mestskej polície: 
  JUDr. Marián JANČUŠKA
  Zástupca náčelníka MsP:
  Mgr. Igor PETRA
  Operačný pracovník:       
  Jaroslav KUTNÁR 
  Boris MAJERNÍK
  Ľuboš JÁGERSKÝ
  Vladimír KUBO
  Administratívna pracovníčka:   
  Martina HÚSKOVÁ