Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Občan   /   Centrum služieb občanov na MsÚ   /   Služby občanom podľa oddelení MsÚ

Služby občanom podľa oddelení MsÚVyberte:

Kancelária vedenia mesta
 • Útvar hlavného architekta
 • Útvar manažmentu, vnútorného auditu a kontroly
 • Hlavný kontrolór
 • Kancelária vedenia mesta
 • Odbor územného rozhodovania a stavebného poriadku
 • Odbor dopravy a životného prostredia
 • Odbor finančný
 • Odbor právny
 • Odbor sociálny
 • Odbor výstavby
 • Odbor vnútornej správy
 • Odbor školstva
 • Oddelenie informatiky
 • Oddelenie marketingu a podnikania
 • Oddelenie mládeže, športu a kultúry
 • Oddelenie projektového manažmentu
 • Oddelenie správy bytov a nebytových priestorov
 • Prednosta Mestského úradu
Všetky
 • Útvar pre zástupcov primátora
 • Útvar riadenia ľudských zdrojov
 • Všetky
Vybrať

Kancelária vedenia mesta

Kancelária, vedúca kancelárie: Mgr. Mitrengová Lenka

Služby a tlačivá

1. Osobné stretnutia s členmi vedenia mesta

Záujemca o osobné stretnutie s primátorom, zástupcom primátora a prednostom Mestského úradu, prípadne s niektorými poslancami MsZ.
Žiadosť má obsahovať:
-- termín schôdzky, meno, priezvisko, adresu, dôvod návštevy a možnosti kontaktu (telefón, mobil, e-mail), na ktorý je možné potvrdiť (resp. upraviť) termín schôdzky, prípadne nevyhnuté zmeny v dohodnutom termíne.
Podanie žiadosti:
-- osobne na sekretariáte primátora
-- telefonicky
-- e-mailom.

2. Správy, informácie pre média a verejnosť

Informujeme o pracovnom programe primátora, zástupcu primátora, prednostu MsÚ, prípadne jednotlivých vedúcich oddelení.
O akciách, ktoré organizuje mesto, alebo sa na nich zúčastňuje.
Poskytujeme informácie do informačného mesačníka MIKULÁŠ, na web stránku mesta, tlačovým, rozhlasovým a televíznym médiám.