• New Zealand vs Fiji
 • New Zealand v Fiji
 • New Zealand Fiji
 • New Zealand vs Fiji
 • New Zealand v Fiji
 • New Zealand Fiji
 • New Zealand vs Fiji
 • New Zealand v Fiji
 • New Zealand Fiji
 • Služby občanom podľa mena zamestnanca | Liptovský Mikuláš | Mesto pre všetkých
  Liptovský Mikuáš
    Úvod   /   Občan   /   Klientske centrum MsÚ   /   Služby občanom podľa mena zamestnanca

  Služby občanom podľa mena zamestnanca

  Vyberte pracovníka:

  Bc. Agnet Tomáš
  • Bc. Agnet Tomáš
  • PhDr. Almanová Miroslava
  • Almanová Dana
  • Mgr. Alušic Martin
  • Úškrtová Blažena
  • Ing.arch. Bachtíková Tatiana
  • Mgr. Bániková Veronika
  • Bellová Dana
  • Berešíková Monika
  • Ing. Berník Miroslav
  • Mgr. Boltižiarová Mária
  • Ing. Borsík Tomáš
  • Borsíková Gabriela
  • Bosíková Eleonóra
  • Ing. Boďová Andrea
  • Brtáň Ivan
  • Mgr. Chovancová Júlia
  • Ing. Chromeková Dana
  • Diačiková Magdaléna
  • Ing. Droppová Martina
  • Ing. Dudová Michaela
  • Mgr. Feketíková Alžbeta
  • Ferková Erika
  • Mgr. Filip Jozef
  • Mgr. Forgáčová Bibiana
  • Ing. Garaj Miroslav
  • Gettová Marta
  • Ing. Gondová Andrea
  • PhDr. Guráňová Dana
  • Ing. Gutraiová Marta
  • Mgr. Guzlejová Lucia
  • Mgr. Hanzlík Michal
  • Ing. Havalcová Svetlana
  • Mgr. Hegyi Michaela
  • Mgr. Hlaučová Mariana
  • Ing. Hrnčiar Slavomír
  • Mgr. Hromádková Valéria
  • Ing. Hudecová Eva
  • Ing. Ilavská Linda
  • Mgr. Ivanová Simona
  • Ing. Jančoková Marta
  • JUDr. Javornická Miroslava
  • Ing. Jurečková Lenka
  • Bc. Kandera Ľubomír
  • Mgr. Karašinský Ján
  • Mgr. Kašák Miroslav
  • Ing. Klobušiak Ľubomír
  • Ing. Kordošová Zuzana
  • Ing. Kormaníková Jana
  • Ing. Kováčová Michaela
  • Ing. Kováčová Andrea
  • Ing. Košík Ivan
  • Kralčiak Milan
  • Mgr. Kráľ Martin
  • Kubáňová Anna
  • Kubovčík Ľubomír
  • Kubovčíková Ľubica
  • Mgr. Kudláček Jaromír
  • JUDr. Lakotová Soňa
  • PhDr. Lavrík Michal
  • Ing. Lencsésová Lenka
  • Ing. Lengyel Gabriel
  • Ing. Letavajová Anna
  • Lisý Vladimír
  • RNDr. Lošonská Mária
  • PhDr. Magerčiaková Oľga
  • Mgr. Majerová Antónia
  • Ing. Majerčík Michal
  • Mgr. Majerčíková Veronika
  • Medľová Martina
  • Ing. Michalková Andrea
  • Mgr. Mitrengová Lenka
  • Ing. Miturová Lenka
  • Mgr. Mlynarčíková Andrea
  • Ing. Modrovská Mária
  • Molnárová Eva
  • Moravčíková Anna
  • Ing. Močarník Dušan
  • Mgr. Mrázová Martina
  • Mrázová Eva
  • Mgr. Mudriková Alena
  • Mgr. Nemcová Romana
  • Nemec Ján
  • Nudzíková Erika
  • Ing. Papajová Barbora
  • Paška Juraj
  • Mgr. Pelikán Simona
  • Mgr. Petrušková Renata
  • Piatková Hana
  • Mgr. Popročová Eva
  • Profantová Lenka
  • Mgr. Sabaková Erika
  • Salvová Janka
  • Slafkovská Božena
  • Ing. Smitka Róbert
  • Ing. Smolíková Tatiana
  • Ing. Sokolský Ján
  • Stankovianska Eva
  • Ing. Starek Pavol
  • Stodolová Andrea
  • Ing. Todáková Renáta
  • Ing. Vargová Jana
  • Vdovcová Jarmila
  • Ing. Veselovský Peter
  • Ing. Višňovská Soňa
  • Vojtaššáková Jana
  • Bc. Vozárik Marián
  • Vrlíková Viera
  • Zaťkovič Peter
  • Mgr. Zaťkovičová Janka
  • Záborská Anna
  • Ing. Štofanová Miroslava
  • Ing. Šuveríková Katarína
  • Šuňová Tatiana
  • Žuffová Daniela
  • PhDr. Čabajová Miriam
  • Mgr. Čapčíková Viktória
  Vybrať

    Bc. Agnet Tomáš

  Odbor rozvoja mesta
  Služby a tlačivá

  1. Prevádzkovanie obchodu, poskytovanie služieb, prevádzková doba

  - predmetom procesu je evidencia prihlásených prevádzkarni obchodu a poskytovateľov služieb na území mesta Liptovský Mikuláš evidencia prevádzkového času
  Formulár:
  - oznámenie o prevádzkovom čase v obchode, čas prevádzky služieb
  Lehota vybavenia:
  - do 30 dní od podania žiadosti
  Poplatky:
  - bez poplatkov
  Právne predpisy, VZN:
  - zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, VZN č. 14/2015 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb v meste Liptovský Mikuláš


  Spôsob vybavenia:

    ELEKTRONICKY:
  Ohlásenie prevádzkarne a času predaja v obchode a v prevádzke služieb na území mesta (PO)

    LISTINNE:
    oznámenie o prevádzkovom čase v obchode – čase prevádzky služieb
    Oznámenie o mimoriadnom predĺžení prevádzkovej doby

    OSOBNE

  2. Zmena času predaja, prevádzkovej doby, otváracích hodín

  - predmetom je dlhodobá alebo sezónna úprava času predaja predajne/prevádzkarne
  Lehota vybavenia:
  - do 30 dní od podania žiadosti
  Poplatky:
  - bez poplatkov
  Právne predpisy, VZN.
  - zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, VZN č. 14/2015 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb v meste Liptovský Mikuláš

  Spôsob vybavenia:

    ELEKTRONICKY:
  Žiadosť o povolenie jednorázového predĺženia prevádzkového času (PO)

    LISTINNE:
    oznámenie o prevádzkovom čase v obchode – čas prevádzky služieb

    OSOBNE

  3. Ambulancia, ordinačné hodiny

  - schválenie ordinačných hodín v neštátnom zdravotníckom zariadení
  Formulár:
  -
   oznámenie o prevádzkovaní neštátneho zdravotníckeho zariadenia
  Lehota vybavenia:
  - do 30 dní od podania žiadosti
  Poplatky:
  - bez poplatkov
  Právne predpisy, VZN:
  - Zákon .č. 416/2001 Zb. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov, Zákon č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení

    PRÍLOHY:
    oznámenie o prevádzkovaní neštátneho zdravotníckeho zariadenia

  4. Dočasné uzavretie obchodu/prevádzkarne

  - predmetom je evidencia oznámení o dočasnom uzavretí obchodu/prevádzkarne na území Mesta Liptovský Mikuláš
  Formulár:
  - vlastné oznámenie /uviesť prevádzkovateľa, adresu prevádzkarne, dobu dočasného uzavretia/

  5. Ubytovanie v súkromí, poskytovanie ubytovacích služieb, privát

  - predmetom procesu je evidencia poskytovateľov ubytovacích služieb na území mesta
  Formulár:
  - oznámenie o poskytovaní ubytovacích služieb
  Lehota vybavenia:
  - do 30 dní od podania žiadosti
  Poplatky:
  - bez poplatkov
  Právne predpisy, VZN:
  - zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, VZN č. 9/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

    PRÍLOHY:
    Priznanie k dani za ubytovanie  

  6. Zrušenie prevádzky

  - predmetom je evidencia zrušených obchodov/prevádzkarní
  Formulár:
  - oznámenie o zrušení prevádzkarne

  Spôsob vybavenia:

    ELEKTRONICKY:
  Oznámenie o ukončení činnosti prevádzkarne (PO)

    LISTINNE:
    oznámenie o zrušení prevádzkarne

    OSOBNE

  7. Zmena sídla prevádzkarne

  - predmetom je evidencia zmeny sídla obchodu/prevádzkarne
  Formulár:
  - vlastné oznámenie /uviesť prevádzkovateľa –obchodné meno, IČO, adresu pôvodnej prevádzkarne, adresu novej prevádzkarne, prevádzkový čas/

    PRÍLOHY:
    oznámenie o zmene sídla prevádzkarne

  8. Príležitostné trhy, Mikulášske trhy, Stoličné dni

  - predmetom je výdaj povolení na predaj výrobkov a poskytovanie služieb počas príležitostných trhov – Stoličné dni a Mikulášsky jarmok
  Právne predpisy, VZN:
  ·         zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, 
  ·         VZN č. 2/2010 o trhovom poriadku a podmienkach predaja výrobkov a poskytovaniu služieb na trhovom mieste – príležitostné trhy na území mesta Liptovský Mikuláš, 
  ·         zákon č. 289/2008 o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení niektorých zákonov
   
  Prílohy k žiadosti o pridelenie predajného miesta:
  ·         kópia výpisu z obchodného registra / kópia živnostenského listu.
  ·         rozhodnutie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (stánky s občerstvením).
  ·         kópia strany Záznamy daňového úradu z knihy elektronickej registračnej pokladnice, na ktorej je zaznamenané pridelenie daňového kódu pokladnice.
  ·         ak predávajúci nie je povinný používať elektronickú registračnú pokladnicu predloží mestu Liptovský Mikuláš čestné vyhlásenie s uvedením presného príslušného  ustanovenia zákona č. 289/2008 Z.z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice


  Výška nájomného za prenajatú plochu:
  ·         stánky so spotrebným tovarom         70 € za stánok 2x2m (šírka x hĺbka)
  ·         stánky s potravinárskym tovarom     55 € za stánok 2x2m (šírka x hĺbka)
  ·         stánky poskytujúce občerstvenie      34 € za m2