Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Občan   /   Klientske centrum MsÚ   /   Čo potrebujete vybaviť?

Čo potrebujete vybaviť?

Vyberte si službu:

prevádzka v kultúrnych domoch v prímestských častiach mesta
  • Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred dokončením
  • Žiadosť o zmenu termínu dokončenia stavby
  • Ambulancia, ordinačné hodiny
  • Ambulantný predaj
  • Územné rozhodnutie
    Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby
  • bytové domy, autobusové zástavky, pešie zóny
  • chodníky, cesty, parkoviská, protipovodňové kanály
  • daň z nehnuteľností
  • daň za nevýherné hracie prístroje
  • daň za predajné automaty
  • daň za psa
  • daň za ubytovanie
  • dieťa detské jasle
  • dotácia, finančný príspevok, žiadosť, vyúčtovanie dotácie, šport, mládež
  • dozorovanie, inžinierska činnosť, investičná príprava
  • Dočasné uzavretie obchodu/prevádzkarne
  • Evidencia súkromne hospodáriacich roľníkov / SHR /
  • Evidencia žiadostí o pridelenie bytu vo vlastníctve mesta Lipt. Mikuláš
  • Finančná zábezpeka
  • fond prevádzky údržby a opráv
  • ihriská, spevnené plochy, sadové úpravy
  • Informácia o výške dlžnej sumy z kúpnej ceny za prevod bytu do vlastníctva
  • investície, kanalizácia, plynovod, vodovod,
  • Jednorazová dávka
  • Kolaudačné rozhodnutie
  • Konanie verejného zhromaždenia občanov
  • kontrola
  • kultúrne podujatia, oznamovacia povinnosť
  • miestny poplatok za komunálny odpad
  • miestny rozhlas v prímestských častiach mesta
  • Nahlásenie údajov o malom zdroji znečisťovania ovzdušia
  • Nahlásenie nelegálnej skládky odpadu
  • Nájom a výpožička pozemku z vlastníctva mesta Liptovský Mikuláš
  • Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia reklamnej stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2(vrátane)
  • Neoprávnené užívanie bytu cudzími osobami
  • obchodná verejná súťaž na predaj majetku mesta (pozemky, stavby)
  • Odhlásenie pobytu
  • Odľahčovacia služba
  • Ohlásenie drobnej stavby
  • Ohlásenie odstránenia nepovolenej reklamnej stavby
  • Ohlásenie reklamnej stavby ( najväčšia informačná plocha je menšia ako 3m2 – drobné stavby)
  • Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác
  • ohlásenie stavebných úprav bytu
  • opakované uzavretie nájomnej zmluvy k bytu
  • Osobné stretnutia s členmi vedenia mesta
  • Osvedčovanie pravosti podpisov a listín
  • Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností
  • Podanie žiadosti o výpis, alebo odpis z registra trestov
  • Podnety
  • poskytnutie obytnej miestnosti v mestskej ubytovni
  • Poskytovanie služieb
  • Poskytovanie sociálnej služby
  • Potvrdenie o trvalom pobyte
  • Potvrdenie o trvalom pobyte k prvému občianskemu preukazu
  • Potvrdenie o trvalom pobyte k žiadostiam
  • Povolenie mesta k dočasnému použitiu bytu vo vlastníctve štátu alebo mesta Lipt. Mikuláš na iné účely ako na bývanie
  • Povolenie mesta k zlúčeniu alebo rozdeleniu bytu vo vlastníctve štátu alebo mesta Lipt. Mikuláš
  • Príležitostné trhy, Mikulášske trhy, Stoličné dni
  • Predaj ( zámena) majetku mesta Liptovský Mikuláš
  • predpisu nájomného, výpočet výšky mesačných zálohových platieb
  • Prehlásenie pobytu v rámci mesta
  • Prenájom nebytových priestorov
  • prevádzka v kultúrnych domoch v prímestských častiach mesta
  • Prevádzkovanie obchodu, poskytovanie služieb, prevádzková doba
  • Prevod bytu vo vlastníctve mesta do vlastníctva nájomcu bytu
  • Prihlásenie na prechodný pobyt
  • Prihlásenie na trvalý pobyt
  • prihláška dieťaťa do materskej školy
  • Pripojenie účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu
  • Pripomienka k návrhu rozpočtu obce (FO)
  • Pripomienka k návrhu rozpočtu obce (FO)
  • Reklamno-propagačné podujatia spojené s podporou predaja a uvádzaním nových výrobkov na trh umiestnenie informačného stánku
  • Rodinná slávnosť - jubilejný sobáš
  • rokovacie konanie so zverejnením, súťaž návrhov
  • Rozhodnutie o chránenej časti krajiny
  • Rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby
  • Rozhodnutie o kolaudácii vodnej stavby
  • Rozhodnutie o povolení odstránenia stavby
  • Rozhodnutie o povolení vodnej stavby
  • Rozhodnutie o vyvlastnení
  • Rozhodnutie o zmene v užívaní stavby
  • Rozhodnutie resp. vyjadrenie mesta k charakteru bytu osobitného určenia
  • Rozkopávka miestnej komunikácie (jej súčastí)
  • Sociálna služba - Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci (SOS hodinky)
  • Spôsob umiestnenia vedenia na miestnych komunikáciách
  • Spracovanie zmien v osobných údajoch občanov
  • správny poplatok za vydanie individuálnej licencie na prevádzkovanie výherných prístrojov
  • Správy, informácie pre média a verejnosť
  • Stanovisko k prechodu nájmu bytu vo vlastníctve mesta Lipt. Mikuláš
  • Stanovisko k vzniku spoločného nájmu bytu vo vlastníctve mesta Lipt. Mikuláš
  • Stanovisko k zavedeniu množstvového zberu komunálneho odpadu
  • Stanovisko mesta k prihláseniu sa občana na trvalý pobyt do bytu vo vlastníctve mesta Lipt. Mikuláš
  • Stanovisko vlastníka bytu k dohode nájomcov o vzájomnej výmene bytov
  • Stanovisko vlastníka bytu k prenechaniu bytu alebo jeho časti do podnájmu
  • Stavebné povolenie
    Žiadosť o vydanie stavebného povolenia
  • Sťažnosť
  • trafostanice, verejné osvetlenia, sadové úpravy
  • Ubytovanie v súkromí, poskytovanie ubytovacích služieb, privát
  • Umiestnenie vecí na miestnej komunikácii a jej súčastiach
  • Umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií
  • Určenie otcovstva plnoletých rodičov pred alebo po narodení dieťaťa
  • Určenie podmienok úpravy miestnych komunikácií po haváriách
  • Určenie použitia dopravných značiek a dopravných zariadení
  • Uvítania dieťaťa do života
  • Uzavretie manželstva
  • Uzávierka, obchádzka, odklon miestnej komunikácie
  • Vedenie osobitnej matriky
  • verejná súťaž, užšia súťaž, rokovacie konanie bez zverejnenia
  • Vjazd motorovým vozidlom do historickej časti mesta (pešej zóne)
  • Vyúčtovanie služieb spojených s užívaním bytov a nebytových priestorov
  • Vydanie osvedčenia o právnej spôsobilosti občana pre účely uzavretia manželstva
  • Vydanie rybárskeho lístka
  • Vydávanie voličských a hlasovacích preukazov
  • vyjadrenie k vydaniu osvedčenia o vydržaní vlastníckeho práva
  • Vykonanie poslednej rozlúčky so zosnulým
  • Vymáhanie pohľadávok vzniknutých z nájmu
  • Vypožičanie mestského cykloboxu na dobu určitú
  • Vystavenie druhopisu rodného (sobášneho), úmrtného listu
  • Vystavovanie potvrdení pre ÚPSVaR
  • Zápis úmrtia do matriky
  • Zápis narodenia do matriky
  • Zmena mena alebo zmena priezviska
  • Zmena sídla prevádzkarne
  • Zmena času predaja, prevádzkovej doby, otváracích hodín
  • zmluva o vecnom bremene
  • zmluva o záložnom práve
  • Zriadenie letnej terasy na verejnom priestranstve
  • Zriadenie vyhradeného parkoviska
  • Zriaďovanie vjazdov z miestnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti
  • Zrušenie prevádzky
  • Zrušenie trvalého pobytu
  • Zrušenie záložného práva na byt zriadeného v prospech mesta Lipt. Mikuláš v katastri nehnuteľností
  • šport, oznamovacia povinnosť, športové podujatie
  • Žiadosť o POVOLENIE stacionárneho ZDROJA - malého zdroja znečisťovania ovzdušia (MZZO)
  • Žiadosť o prijatie do zamestnania
  • Žiadosť o SÚHLAS na vydanie POVOLENIA STAVBY malého ZDROJA znečisťovania ovzdušia (MZZO)
  • Žiadosť o súhlas na trvalé užívanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia (MZZO)
  • Žiadosť o stavebné povolenie pre reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m² (jednoduchá stavba)
  • Žiadosť o určenie súpisného čísla (orientačného čísla) budove
  • Žiadosť o výrub drevín na súkromnom pozemku
  • Žiadosť o výrub drevín vo verejnej zeleni
  • Žiadosť o vystavenie výpisu z evidencie súpisných čísiel budov
  • Žiadosť o zmenu súpisného čísla (orientačného čísla) budovy
  • Žiadosť o zmenu trvania reklamnej stavby
  • Žiadosť o zrušenie súpisného čísla (orientačného čísla) budovy
  • žiadosť o poskytnutie územnoplánovacej informácie
  • žiadosť o vrátenie dane/poplatku
  • žiadosť o vyjadrenie k zmene druhu pozemku
  • Všetky
Vybrať

prevádzka v kultúrnych domoch v prímestských častiach mesta

Služby a tlačivá

1. prevádzka v kultúrnych domoch v prímestských častiach mesta

Prevádzka kultúrnych domov je zabezpečená prostredníctvom povereného prevádzkara kultúrneho domu. Tento je poverený starostlivosťou o zariadenie kultúrneho domu, vykonáva alebo sprostredkúva upratovanie a drobnú údržbu KD, zabezpečuje alebo sprostredkúva odpratávanie snehu v zimnom období. Zabezpečuje krátkodobý prenájom miestností a hlavnej sály kultúrneho domu. Odovzdáva a preberá priestory v rámci krátkodobého prenájmu. Informuje žiadateľov o krátkodobý nájom o výške poplatkov za nájom a o možnosti ich úhrad do pokladne mesta.
 
Poplatky za nájom miestností kultúrneho domu:
 
Veľká sála KD
20,00 €           za prvú hodinu
30,00 €           za prvú hodinu ak je miestnosť vykurovaná
07,00 €           za každú ďalšiu hodinu do 24 hod
 
Malá sála, zasadačka KD
10,00 € za prvú hodinu
15,00 €   za prvú hodinu ak je miestnosť vykurovaná
04,00 €   za každú ďalšiu hodinu do 24 hod
 
Od poplatkov sú oslobodené akcie schválené primátorom mesta alebo jeho zástupcom, ďalej organizované občianskymi klubmi a klubmi dôchodcov v mestských častiach.