• New Zealand vs Fiji
 • New Zealand v Fiji
 • New Zealand Fiji
 • New Zealand vs Fiji
 • New Zealand v Fiji
 • New Zealand Fiji
 • New Zealand vs Fiji
 • New Zealand v Fiji
 • New Zealand Fiji
 • Liptovský Mikuláš | Mesto pre všetkých
  Liptovský Mikuáš
  Aktuálne podujatia mesta

  Klientske centrum

  Všetko čo potrebujete vybaviť
  Životné situácie
  eMesto

  Mesto
  Liptovský Mikuláš

  Mestský úrad
  Liptovský Mikuláš

  Aktuálne dianie

  Tlačové správy
  Úradná tabuľa
  Oznamy a iné
  Mesačník Mikuláš

  Kalendár podujatí

  Aktuálny prehľad podujatí
  v našom meste

  Urobili sme

  Významné investičné aktivity celomestského charakteru

  Navštívte
  Liptovský Mikuláš

  Atraktivity
  Voľný čas
  Ubytovanie
  Gastronómia

  Informačné centrum

  Turistické informácie, predaj vstupeniek, sprievodcovská služba, propagačné materiály, mapy, suveníry, zmenáreň...

  Životné situácie

  Občan a samospráva
  Financie a hospodárstvo
  Vzdelanie
  Cestná doprava
  Kultúra a šport
  Rodina a vzťahy
  Zdravie
  Bývanie

  Dom

  Územné rozhodnutie, návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby

  Stavebné povolenie, žiadosť o vydanie stavebného povolenia

  Kolaudačné rozhodnutie

  Žiadosť o určenie súpisného čísla (orientačného čísla) budove

  Žiadosť o zmenu súpisného čísla (orientačného čísla) budovy

  Žiadosť o zrušenie súpisného čísla (orientačného čísla) budovy

  Žiadosť o vystavenie výpisu z evidencie súpisných čísiel budov

  Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred dokončením

  Žiadosť o zmenu termínu dokončenia stavby

  Rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby

  Rozhodnutie o zmene v užívaní stavby

  Rozhodnutie o vyvlastnení

  Verejná obchodná súťaž na predaj majetku mesta (pozemky, stavby)

  Rozhodnutie o povolení vodnej stavby

  Rozhodnutie o kolaudácii vodnej stavby

  Žiadosť o vyjadrenie k zmene druhu pozemku

  Renovácia a modernizácia

  Ohlásenie stavebných úprav bytu

  Ohlásenie drobnej stavby

  Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác

  Rozhodnutie o povolení odstránenia stavby

  Sťahovanie

  Zmena adresy

  Odhlásenie pobytu

  Prihlásenie na trvalý pobyt

  Prehlásenie pobytu v rámci mesta

  Prihlásenie na prechodný pobyt

  Súhlas mesta k prechodnému pobytu príslušníka tretej krajiny za účelom zamestnania

  Daň z nehnuteľností

  miestny poplatok za komunálny odpad

  daň za psa

  Prenájom bytov, nebytových priestorov

  Evidencia žiadostí o pridelenie bytu vo vlastníctve mesta Lipt. Mikuláš

  Prenájom nebytových priestorov

  Predpisu nájomného, výpočet výšky mesačných zálohových platieb

  Vyúčtovanie služieb spojených s užívaním bytov a nebytových priestorov

  Neoprávnené užívanie bytu cudzími osobami

  Finančná zábezpeka

  Vystavovanie potvrdení pre ÚPSVaR

  Vymáhanie pohľadávok vzniknutých z nájmu

  Poskytnutie obytnej miestnosti v mestskej ubytovni

  Opakované uzavretie nájomnej zmluvy k bytu

   

  Bytová politika mesta

  Prevod bytu vo vlastníctve mesta do vlastníctva nájomcu bytu

  Zrušenie záložného práva na byt zriadeného v prospech mesta Lipt. Mikuláš v katastri nehnuteľností

  Poskytnutie obytnej miestnosti v mestskej ubytovni

  Stanovisko k prechodu nájmu bytu vo vlastníctve mesta Lipt. Mikuláš

  Rozhodnutie resp. vyjadrenie mesta k charakteru bytu osobitného určenia

  Povolenie mesta k zlúčeniu alebo rozdeleniu bytu vo vlastníctve štátu alebo mesta Lipt. Mikuláš

  Povolenie mesta k dočasnému použitiu bytu vo vlastníctve štátu alebo mesta Lipt. Mikuláš na iné účely ako na bývanie

  Stanovisko vlastníka bytu k dohode nájomcov o vzájomnej výmene bytov

  Stanovisko vlastníka bytu k prenechaniu bytu alebo jeho časti do podnájmu

  Fond prevádzky údržby a opráv

  Životné prostredie
  Civilná ochrana

  Všeobecné informácie

  Mimoriadne udalosti

  Požiare

  Povodne

  Podnikanie

  e-MESTO Liptovský Mikuláš

  Základné informácie

  Mesto Liptovský Mikuláš v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente, zriadilo  portál pre elektronickú komunikáciu. Tu je zverejňovaný zoznam elektronických služieb poskytovaných mestom Liptovský Mikuláš a informácie pre verejnosť.

  Úrad vlády SR zriaďuje elektronickú schránku na Ústrednom portáli verejnej správy (www.slovensko.sk). pre fyzické osoby, fyzické osoby - podnikateľov, právnické osoby, orgány verejnej moci a subjekty medzinárodného práva. Schránka fyzických osôb sa zriaďuje automaticky pre občanov Slovenskej republiky, ktorí dovŕšili 18. rok života. 

  Schránky slúžia na elektronickú komunikáciu občanov a podnikateľov s orgánmi verejnej moci. Cieľom zavedenia elektronických schránok je efektívnejšia a rýchlejšia komunikácia s verejnou správou.

  Základnou a nevyhnutnou požiadavkou pri prístupe k elektronickým službám je jednoznačná identifikácia osoby a následne jej autentifikácia. Občiansky preukaz s čipom je dôveryhodným a bezpečným nosičom identifikačných údajov občana, teda jeho elektronickej identity. Občanovi vystavením občianskeho preukazu s čipom a zadaním bezpečnostného osobného kódu nevzniká povinnosť využívať dostupné elektronické služby,  iba mu dáva možnosť komunikovať elektronicky.

  Ako postupovať

  Podmienky na vyplnenie elektronického formulára podania a jeho odoslanie do elektronickej podateľne sú nasledovné:

  • musíte vlastniť občiansky preukaz s elektronickým čipom (eID karta) a bezpečnostný osobný kód (BOK) k nemu.
  • čip karty obsahuje kvalifikovaný certifikát, prostredníctvom ktorého môžete elektronicky podpisovať Vaše podania a súvisiace prílohy. Ak disponujete iným bezpečnostným zariadením s uloženým kvalifikovaným certifikátom (karta, USB token), môžete ho rovnako použiť na elektronické podpísanie podania a príp. príloh.
  • musíte mať na Vašom počítači nainštalovanú aplikáciu eIDklient (inštalátor a používateľská príručka bezodplatne dostupná na stránke ÚPVS (Ústredný portál verejnej správy), blok Na stiahnutie),
  • musíte vlastniť kontaktnú čítačku čipových kariet a mať na počítači nainštalovaný ovládač k čítačke kariet (od výrobcu čítačky),
  • musíte mať na Vašom počítači nainštalovanú aplikáciu D.Signer/XAdES (inštalátor a používateľská príručka bezodplatne dostupná na stránke ÚPVS, blok Na stiahnutie).

  Po kliknutí na link  formulára podania sa prihlásite pomocou Vášho občianskeho preukazu. Návod ako sa prihlásiťelektronicky podpisovať  je zverejnený na stránkach ÚPVS. Postup pri vyplňovaní elektronického formulára.
  Vaše podanie budete mať k dispozícii vo Vašej elektronickej schránke  na Ústrednom portáli verejnej správy v priečinku Odoslané správy. Do schránky Vám doručíme potvrdenie o prijatí oznámenia a príp. pokyn na úhradu alebo, ak Vaše podanie nebude kompletné, výzvu na úpravu / doplnenie podania.

  Všeobecná agenda

  Každý úrad, ktorý má zriadenú schránku na slovensko.sk má automaticky pridelenú aj službu Všeobecnej agendy. Táto možnosť sa využite vtedy, ak nie je prístupný iný elektronický formulár pre konkrétnu agendu.

  Všeobecná agenda pre mesto Liptovský Mikuláš

  Elektronické služby

  Elektronické formuláre

  Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

  Ohlásenie k miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (FO)

  Ohlásenie k miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (PO)

  Daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a nevýherné hracie automaty

  Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností (FO)

  Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností (PO)

  Priznanie k dani z nehnuteľnosti (FO)

  Priznanie k dani z nehnuteľnosti (PO)

  Priznanie k dani z nehnuteľnosti, dani za psa, k dani za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje - FO - V.oddiel - Priznanie k dani za psa

  Priznanie k dani z nehnuteľnosti, dani za psa, k dani za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje - PO - V.oddiel - Priznanie k dani za psa

  Priznanie k dani z nehnuteľnosti, dani za psa, k dani za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje – PO – VI. Oddiel Priznanie k dani za predajné automaty

  Priznanie k dani z nehnuteľnosti, dani za psa, k dani za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje – PO – VII. Oddiel Priznanie k dani za nevýherné hracie prístroje

  Daň za ubytovanie

  Oznamovacia povinnosť k dani za ubytovanie (FO)

  Oznamovacia povinnosť k dani za ubytovanie (PO)

  Vrátenie dane/poplatku

  Žiadosť o vrátenie dane/poplatku (FO)

  Žiadosť o vrátenie dane/poplatku (PO)

  Licencie na výherné prístroje

  Žiadosť o udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov (PO)

  Verejné priestranstvá 

  Oznámenie o zámere osobitného užívania verejného priestranstva (FO)

  Oznámenie o zámere osobitného užívania verejného priestranstva (PO)

  Žiadosť o povolenie užívania a zabratia verejného priestranstva (FO)

  Žiadosť o povolenie užívania a zabratia verejného priestranstva (PO)

  Žiadosť o povolenie na ambulantný predaj vlastných poľnohospodárskych prebytkov (VPP) v meste (FO)

  Žiadosť o vydanie povolenia na ambulantný predaj výrobkov a poskytovanie služieb v meste Liptovský Mikuláš (PO)

  Žiadosť o povolenie na predaj na mestských tržniciach (PO)

  Žiadosť o povolenie na predaj vlastných poľnohospodárskych prebytkov (VPP) na mestských tržniciach (FO)
   

  Verejné osvetlenie, chodníky, zjazdnosť komunikácií

  Žiadosť o opravu verejného osvetlenia alebo cestnej svetelnej signalizácie (FO)

  Žiadosť o opravu verejného osvetlenia alebo cestnej svetelnej signalizácie (PO)

  Ohlásenie závad na chodníkoch a priestoroch pre chodcov (FO)

  Ohlásenie závad na chodníkoch a priestoroch pre chodcov (PO)

  Hlásenie závad zjazdnosti komunikácií (FO)

  Hlásenie závad zjazdnosti komunikácií (PO)


  Verejná zeleň

  Žiadosť o zásah do verejnej zelene (FO)

  Žiadosť o zásah do verejnej zelene (PO)
   

  Nelegálne skládky

  Žiadosť o odstránenie nelegálnej skládky (FO)

  Žiadosť o odstránenie nelegálnej skládky (PO)

  Zdroje znečisťovania

  Oznámenie o malom zdroji znečisťovania ovzdušia (PO)

  Ohlásenie prevádzky, prevádzkový čas, ukončenie činnosti

  Ohlásenie prevádzkarne a času predaja v obchode a v prevádzke služieb na území mesta (PO)

  Žiadosť o povolenie jednorázového predĺženia prevádzkového času (PO)

  Oznámenie o ukončení činnosti prevádzkarne (PO)


  Usporiadanie verejného telovýchovného, športového a turistického podujatia

  Oznámenie o organizovaní verejného telovýchovného, športového a turistického podujatia (FO)

  Oznámenie o organizovaní verejného telovýchovného, športového a turistického podujatia (PO)

  Oznámenie o zámere usporiadať verejné kultúrne podujatie na území mesta

  Oznámenie o zámere usporiadať verejné kultúrne podujatie na území mesta (FO)

  Oznámenie o zámere usporiadať verejné kultúrne podujatie na území mesta (PO)


  Sťahovanie

  Prihlásenie sa na trvalý pobyt, potvrdenie o trvalom pobyte, odhlásenie z trvalého pobytu, zrušenie trvalého pobytu


  Určenie, zrušenie, zmena, výpis - súpisné a orientačné čísla

  Žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla (FO)

  Žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla (PO)

  Žiadosť o zmenu súpisného a orientačného čísla (FO)

  Žiadosť o zmenu súpisného a orientačného čísla (PO)

  Žiadosť o vystavenie výpisu z evidencie súpisných čísiel (FO)

  Žiadosť o vystavenie výpisu z evidencie súpisných čísiel (PO)

  Žiadosť o zrušenie súpisného a orientačného čísla (FO)

  Žiadosť o zrušenie súpisného a orientačného čísla (PO)


  Zmena druhu pozemku

  Žiadosť o stanovisko k zmene druhu pozemku (FO)

  Žiadosť o stanovisko k zmene druhu pozemku (PO)

  Sociálne poradenstvo

  Žiadosť o sociálne poradenstvo (FO)


  Poskytnutie dotácie

  Žiadosť o poskytnutie nenávratnej dotácie z rozpočtu mesta (PO)

  Žiadosť o poskytnutie dotácie (finančného príspevku) z rozpočtu mesta na sociálnu oblasť (PO)


  Pripomienkovanie návrhu rozpočtu obce

  Pripomienka k návrhu rozpočtu obce (FO)


  Vydanie voličského preukazu

  Žiadosť o vydanie voličského preukazu (FO)

  Podnety, sťažnosti, vzdanie sa odvolania

  Podnet (FO)

  Podnet (PO)

  Sťažnosť (FO)

  Sťažnosť (PO)

  Vzdanie sa odvolania (FO)

  Vzdanie sa odvolania (PO)

  Nájdené/stratené veci

  Oznámenie o nájdenej/stratenej veci (FO)


  Zverejňovanie

  Zmluvy

  Objednávky

  Dodávateľské faktúry

  Odberateľské faktúry

  Informovanie

  Zoznam daňových dlžníkov

  Evidencia psov chovaných v meste

  Informácie o voľbách a referendách

   


  Klientske centrum

  Otváracie hodiny

  Pondelok 8.00 15.00
  Utorok 8.00 15.00
  Streda 8.00 16.30
  Štvrtok 8.00 15.00
  Piatok 8.00 15.00

  Na pracoviskách v centre vybavíte

  • Podateľňa informácie volajte 044 /55 65 111, 55 65 112
  • Ohlasovňa pobytov volajte: 044 /55 65 172
  • Sociálne veci a bytová agenda volajte 044 /55 65 321, 55 65 322
  • Overovanie podpisov volajte 044 /55 65 171
  • Miestne dane a poplatky, podnikanie volajte tu 044 /55 65 286
  • Matričný úrad volajte 044 /55 65 176, 55 65 266, 55 65  174
  • Pokladňa volajte tu 044 /55 65 175, 55 65 177

  Prijímacie stredisko

  Od roku 2005 slúži pre občanov a ostatných klientov mesta Liptovský Mikuláš vo vestibule Mestského úradu prijímacie stredisko prvého kontaktu Klienske centrum. Je to pracovisko s klientskou orientáciou, kde sú sústredené kľúčové procesy založené na priamom rokovaní s klientom a ktoré poskytuje dostupnosť informácií a služieb. Je to centrum, kde občania mesta môžu na jednom mieste, rýchlo, efektívne, v jednom kontinuálnom čase vybaviť svoje požiadavky, získať informácie, podať svoje písomné podania, alebo podnety.
  Prevádzková doba centra je nepretržitá, bez obedňajšej prestávky, bez stránkových dní.
     Aké máte skúsenosti s činnosťou centra?

  Podeľte sa o ne s nami osobne,  telefonicky,  e-mailom . Alebo anonymne vhodením podnetu do schránky „Mikulášske ucho“ ktorá je  umiestnená v priestoroch centra.

  Mestský úrad Liptovský Mikuláš

  Adresa:
  Štúrova 1989/41
  031 42 Liptovský Mikuláš
  E-mail:
  lmikulas@mikulas.sk
  podatelna@mikulas.sk

  Mestský úrad

  Adresa

  Štúrova 1989/41
  Liptovský Mikuláš
  031 42

  E-mail

  lmikulas@mikulas.sk
  podatelna@mikulas.sk

  Ďalšie kontakty

  Predvoľba MsÚ: 5565
  Spojovateľka: 044 /55 65 111, 55 65 112
  Sekretariát: 044/55 65 201, 55 65 208
  sekretariat@mikulas.sk
  Fax: 044/562 13 96

  Kontakt pre médiá: 044/ 5565 222
  hovorca@mikulas.sk

  Newsletter

  Dostávajte pravideľné informácie z mesta priamo na Váš email. Najnovšie tlačové správy, oznamy a výzvy.

  Neprehliadnite

  Archív úradnej tabule

  Úradná tabuľa a oznamy uverejnené na webovej stránke mesta do 28.7.2020.

  Archív úradnej tabuľe a oznamov
  Mimoriadne oznamy
  Momentálne nie sú žiadne mimoriadne oznamy.